Odpowiedzialność korporacyjna i społeczna

Ciągła ochrona i zwiększanie zrównoważonej wartości poprzez ulepszenia w takich obszarach jak: Ludzie, Środowisko, Produkty, Fabryki....

Jako firma globalna przemawiamy wieloma językami. Jednak wszyscy zaczynamy mówić jednym głosem, gdy chodzi o sprawy zaangażowania w bezpieczeństwo pracy, kwalifikacje zespołów czy dobrostan społeczności lokalnych. Postępujemy w sposób właściwy i korzystny dla naszego personelu, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

Zarządzanie naszymi zasadami działania odbywa się na szczeblu korporacyjnym, co gwarantuje spójne i systematyczne postępowanie w obrębie 7 filarów doskonałości, którymi są:

  • Bezpieczeństwo zakładu
  • Bezpieczeństwo ludzi
  • Etyka biznesu i
    uczciwość w kwestiach społecznych
  • Certyfikowane materiały
  • Zarządzanie środowiskowe
  • Gospodarowanie odpadami
  • Energia

Ludzie

Troska o bezpieczeństwo i dobrostan wszystkich.

Bezpieczeństwo to kluczowy obowiązek każdego pracownika, a firma MPS stawia sobie za cel zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Aktywne i systematyczne zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w zakresie ochrony zdrowia, a także przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa - to fundamenty, na których budujemy.

• MPS przestrzega Kodeksu etycznego postępowania, w którym nacisk postawiono na uczciwe i godne traktowanie wszystkich ludzi. Od wszystkich pracowników oczekujemy znajomości i stosowania tych zasad w praktyce.
• Dokładamy wszelkich starań, aby wnieść wartościowy wkład do społeczności, w obrębie których działamy; wielu naszych pracowników wspiera w charakterze wolontariuszy inicjatywy lokalne, które dodatkowo otrzymują wsparcie od struktur firmy.

Środowisko

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

W firmie MPS bardzo poważnie traktujemy kwestie naszej odpowiedzialności za środowisko. Wszystkie nasze zakłady i jednostki muszą spełniać wymagania wynikające z lokalnych i krajowych przepisów oraz norm.

• Prowadzimy na bieżąco ocenę stosowanych materiałów, wykorzystywanego sprzętu i procesów, dążąc do możliwie najbardziej efektywnego zużywania zasobów i gospodarowania wszelkimi odpadami w sposób, który w jak najmniejszym stopniu oddziaływałby niekorzystnie na środowisko.
• Oszczędzanie zasobów naturalnych to kluczowy cel; we współpracy z klientami optymalizujemy produkt tak, aby ograniczyć do minimum ilość odpadów wytwarzanych na każdym etapie cyklu życia produktu.

Produkty

Oferta zrównoważonych rozwiązań.

MPS zobowiązuje się do oferowania klientom szeregu rozwiązań o potwierdzonej reputacji, np. w zakresie materiałów pozyskiwanych ze źródeł spełniających kryteria zrównoważonej gospodarki leśnej. Na bieżąco współpracujemy z dostawcami surowców w zakresie identyfikowania, rozwijania i promowania tych opcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju (energii, certyfikowanych surowców, zarządzania ochroną środowiska oraz odpadami), należy kliknąć tutaj.

Fabryki

Inwestycje w poprawę efektywności.

Nasze zakłady, procesy i sprzęt mają zasadnicze znaczenie dla tworzenia naszych produktów, dlatego inwestujemy w ochronę i ciągłe doskonalenie sposobu wykorzystania naszych środków trwałych i zasobów intelektualnych.